Mikä ja miksi?
JTO (Jalostuksen Tavoiteohjelma)
Jalostuksen tavoiteohjelman laatiminen on pakollista kaikille niille roduille, joita rekisteröidään yli 50 koiraa vuodessa. Rotujärjestön käsittelyn jälkeen JTO lähetetään vielä Kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle hyväksyttäväksi. Se on voimassa viisi vuotta kerrallaan, tämä ensimmäinen JTO:mme siis vuodet 2010-2014.
JTO on tietopaketti, johon on koottu mitattua tietoa rodun tilasta eri näkökulmista. Se on tarkoitettu sekä kasvattajille, että muille rodusta kiinnostuneille. Tavoiteohjelmassa pyritään kartoittamaan rodun ongelmat ja ne asiat, joiden säilyttämistä pidetään tärkeinä, ja etsitään keinoja edetä haluttuun suuntaan. Sen avulla myös suunnitellaan toimintaamme pidemmällä aikavälillä.

PEVISA – ohjelma (Perinnöllisten Vikojen ja Sairauksien vastustamisohjelma)
On Suomen Kennelliiton hyväksymä ohjelma, jolla pyritään ehkäisemään koirilla esiintyviä erityisen perinnöllisiä vikoja ja sairauksia.

Ohjelman tavoitteena on vähentää pääasiassa sellaisten periytyvien vikojen tai sairauksien leviämistä rodun kantaan, jotka alentavat koiran elinkykyä tai -toimintoja tai aiheuttavat koiran elämän laadun alenemisen.
Ohjelman pääpaino on ongelmien ennalta ehkäisemisessä.
Ehtona rotuyhdistyksen liittymiselle PEVISA :n on, että sillä on Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymä jalostuksen tavoiteohjelma, josta selviää rodun jalostukselle asetetut suuntaviivat ja painopisteet. Voidakseen ilmoittaa ohjelmaan kuuluvan rodun pentueen Kennelliiton rekisteriin, pentueen vanhempien on täytettävä rotukohtaiset ehdot. Nämä ehdot määritellään kullakin rodulla tyypillisesti tavattavien vikojen ja sairauksien mukaan. Ehtona voi olla esimerkiksi rekisteröintiä edeltävä pakollinen tutkimus näiden nimenomaisten ongelmien toteamiseksi.

Mitä tulossa JTO :n myötä?
Tavoiteohjelmassa ehdotetaan monenlaisia hankkeita tuleville vuosille:
kerätään tietoa perunkarvatonkoirien  terveydestä, iästä ja kuolinsyistä, järjestetään jalostustarkastuksia, tutkitaan mahdollisuuksia järjestää luonnetestejä, pidetään ohjaavia koulutuksia. Kuulisimme mielellämme, mitä näistä sinä pitäisit tarpeellisina ja mihin olisit valmis osallistumaan.
JTO:hon on koottu ohjeluonteisesti kasvattajien ja harrastajien kokemuksiin perustuvia tietoja, joilla pyritään ottamaan huomioon tasapuolisesti terveys, luonne, ulkomuoto, käyttöominaisuudet ja laaja geenipohja. Kommentoi myös näiden toimivuutta, sekä aloittavan kasvattajan, että kokeneemman konkarin näkökulmasta!

Viimeisin päivitys sivulla

Missä tilanteessa menemme nyt?

Nyt 2022 – 2026 JTO lähettiin Suomen Seurakoirayhdistykseen (SSKY), josta saimme palautetta ja korjausehdotuksia. Kaisa Matilainen toteutti muutokset ja nyt se on palautettu jälleen SSKY:n arvioon. Heidän kokoksen hyväksynnän jälkeen se lähtee Kennelliittoon (SKL) ja tulee voimaan vasta hyväksymisen jälkeen.
SKL on käsitellyt ehdotukset ja antanut vielä korjausehdotuksia ja pyytää vastinetta:

PEVISA –ohjeen hyväksyminen toteutetaan samoin kuin JTO.

TILANNE JTO ja PEVISA KÄSITTELYSSÄ

19.10.2021

Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy perunkarvatonkoiralle päivitetyn JTO-ohjelman ajalle 1.1.2022- 31.12.2026

Rotujärjestön velvollisuutena on tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä JTO:sta mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja kattavasti hyväksymisen jälkeen. Hyväksytty JTO on julkaistava rotujärjestön tai -yhdistyksen jäsenille.
JTO:ssa on mainittava ohjelman voimassaoloaika, jonka Kennelliitto ohjelman hyväksyessään vahvistaa.


04.10.2021

Pyydetyt muutokset ja korjaukset ovat totetutettu.
Uusi päivitetty ja lopullinen versio on luettavissa
TÄSTÄ LINKISTÄ


04.10.2021

Pyydetyt muutokset ja korjaukset ovat totetutettu.
Uusi päivitetty ja lopullinen versio on luettavissa
TÄSTÄ LINKISTÄ


14.09.2021

Korjaukset eivät ehdi syyskuun kokoukseen, mutta pyrimme tekemään pyydetyt korjaukset niin pian kuin mahdollista ja saamaan vastineen lokakuun kokoukseen.


03.09.2021

Suomen Kennelliitto pyytää vielä korjauksia ja tarkennuksia jalostuksentavoiteohjelmaan.
SuKaRo käsittelee ja palauttaa vastineen mahdollisimman pian, syyskuun aikana.


03.09.2021

Suomen Kennelliitto pyytää vielä korjauksia ja tarkennuksia jalostuksentavoiteohjelmaan.
SuKaRo käsittelee ja palauttaa vastineen mahdollisimman pian, syyskuun aikana.


30.5.2021

Suomen Seurakoirayhdistys on hyväksynyt SuKaRon ehdotuksen JTO:ksi.
SKL:n käsittelyyn se lähti seuraavassa muodossa ja allaolevin lisäyksin.

13. Perunkarvatonkoirat- rodun PEVISA ohjelman hyväksyminen Yhdistyksen esitys:

Voimassa 01.01.2022 – 31.12.2026
Terveystarkastukset astutushetkellä, kaikki kokomuunnokset POLVITARKASTUSLAUSUNTO
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu polvitarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja- arvona yhdistelmän koirien polvilumpioluksaatiotuloksen yhteenlaskettu polvitulos saa olla korkeintaan kaksi (2). Polvituloksen 2 saaneen koira voidaan yhdistää vain 0-tuloksen saaneen kanssa.
Yhdistyksen suositukset: Polvitarkastuslausunto ei saisi olla 2 vuotta vanhempi. Tutkimushetkellä koiran tulee olla vähintään 12 kk vanha.

SILMÄTARKASTUSLAUSUNTO:
Silmätarkastuslausunto: astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk. Tarkastushetkellä koiran tulee olla vähintään 12 kk vanha. LONKKAKUVAUSLAUSUNTO:
Lonkkakuvaus: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, D- lonkat tai sitä huonommat rajataan pois jalostuskäytöstä. Tutkittavan koiran ikä: pienet ja keskikokoiset vähintään 12 kk. Isot vähintään 18 kk.

ULKOMAALAISET UROKSET
Lisäksi ehdotetaan seuraavaan PEVISA-kauteen helpotus ulkomaisten urosten jalostuskäyttöä varten seuraavasti: Ulkomaalaiselta urokselta ei vaadita PEVISA-tutkimustuloksia, koska niiden saaminen muissa maissa voi olla vaikeaa ja tulosten yhteensopivuus suomalaisen lausuntokäytännön kanssa ei ole niin yhtenevä, että tutkiminen antaisi samanlaista tietoa kuin täällä. Helpotuksen tavoite on laajentaa käytettävissä olevien urosten tarjontaa monipuolisemmaksi.
Tästä syystä helpotus on myös käytettävissä kunkin uroksen kohdalla vain kerran, jotta helpotusta käytettäisiin nimenomaan laajemman jalostuspopulaation etsimiseen. Näin ollen ulkomaalainen uros, jolla on jo Suomessa rekisteröityjä pentuja, on normaalin PEVISA-ohjelman piirissä ja seuraavia pentueita varten edellytetään voimassa olevat terveystutkimustulokset.
Suositellaan, että tutkimattomaan urokseen yhdistettävällä nartulla on lonkkakuvauslausunto A tai B ja polvitarkastuslausunto 0 tai 1.

YHDISTYS SUOSITTELEE

Myös kyynärnivelien ja selän kuvaamista sekä sydämen kuuntelua suositellaan.

SYDÄNKUUNTELU:
Ei saa olla 2 vuotta vanhempi. Tutkimushetkellä koiran tulee olla vähintään 12 kk vanha. Sairaaksi todettua ei saa käyttää jalostukseen.

JALOSTUSKOIRIEN SUOSITELLUT PENTU- / PENTUEMÄÄRÄT
Uroksella saa olla korkeintaan yhteensä 25 jälkeläistä. Kuitenkin viimeinen pentue voi ylittää tämän määrän, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Nartulla korkeintaan 2 pentuetta. JALOSTUSYHDISTELMIEN

SUKUSIITOS
Sukusiitosprosentti ei saisi:
5 sukupolvessa ylittää 3,125 %.
3 polven sukusiitosprosentin tulisi olla 0,0 %.

Rotujärjestön esitys:
Rotujärjestön ehdotus perunkarvattomienkoirien PEVISA ohjelmaksi ajalle 1.1.2022-31.12.2026
Perunkarvattomienkoirien PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2022-2026
PEVISA-säännöt tulee täyttyä astutushetkellä. Sääntö koskee kaikkia kokomuunnoksia
Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen polvitarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja- arvona yhdistelmän polvilumpioluksaatiotuloksen yhteenlaskettu polvitulos saa olla korkeintaan kaksi (2). Polvituloksen raja-arvo on kaksi (2). Polvituloksen kaksi (2) saaneen koira voidaan yhdistää vain 0- tuloksen saaneen kanssa. Molemmilla vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk. Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Jalostukseen käytettävien koirien lonkkakuvauslausunnon raja-arvo on C. Lonkkakuvauksen ikäraja; pienet ja keskikokoiset vähintään 12 kk ja Isot vähintään 18 kk.
Ulkomaisen uroksen käyttäminen
Ulkomaisia uroksia koskeva pysyvä poikkeuslupa: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. Tämä poikkeuslupa koskee korkeintaan yhtä (1) pentuetta/uros.

14. Perunkarvatonkoirat jalostuksentavoiteohjelman hyväkyminen
Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Karvattomat rodut ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi perunkarvatonkoirat jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2022-2026. Tavoiteohjelma on luettavissa rotujärjestön nettisivuilta: www.suomenseurakoirayhdistys.fi


29.3.2021

SSKY:n ehdotuksen mukaiset muutokset tehty jalostuksentavoiteohjelmaan.
Ehdotuksessa pyydettiin päivittämään PEVISA-ohjeet JTOn sisälle.
Liitteenä alla uusi versio.

Perunkarvatonkoiran JTO 2022 – 2026 (v 2.0)

28.2.2021

Perunkarvatonkoira JTO – 2022 – 2026 (v 1.0)

Jalostuksentavoiteohjelma käsiteltiin ja hyväksyttiin SuKaRo ry:n vuosikokouksessa Lohjan ABC-asemalla. Muutokset on nähtävissä ylläolevassa tiedostossa.

10.2.2021

JTO-luonnos ja PEVISA-ohjeiden luonnos laitettu esille verkkoon tutustumista ja jäsenistön kommentointia varten.
Luonnoksiin voit tutustua TÄÄLLÄ!