SuKaRo ry.
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Rekisterinumero: 183.557
Kotipaikka: Helsinki
Ensirekisteröintipäivä: 21.01.2002
Y-tunnus: 3056084-2

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Karvattomat Rodut – SuKaRo ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on

 • Edustaa kahta koirarotua; perunkarvatonkoira ja meksikonkarvatonkoira (myöhemmin näissä säännöissä lyhennetty muotoon ”karvattomat rodut”)
 • Edistää ja tukea karvattomien rotujen vastuuntuntoista kasvatustyötä ja jalostusta
 • Toimia karvattomien rotujen kasvattajien sekä harrastajien yhdyssiteenä sekä edunvalvojana
 • Edistää ja tukea karvattomien rotujen tunnettuutta ja harrastusta

3§ Toiminta

Yhdistyksen toiminta kattaa koko Suomen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • Järjestää keskustelu-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kursseja sekä jalostustoiminnan ohjausta
 • Kerätä ja kehittää kasvatus- ja jalostustyössä tarvittavaa tietoa hyvätasoisen koirankasvatuksen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi
 • Julkaista omaa tiedotuslehteä ja ylläpitää nettisivuja
 • Tarvittaessa asianmukaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • Ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • Kerätä jäsenmaksuja toiminnan tukemiseksi

4§ Suhteet muihin järjestöihin

Yhdistys on Suomen Kennelliitto ry:n ja Suomen Seurakoirayhdistys ry:n jäsen ja noudattaa niiden sääntöjä. Yhdistys voi kuulua myös muihin yhdistyksiin ja järjestöihin, joiden katsotaan edistävän karvattomien rotujen asiaa. Yhdistys voi lisäksi tehdä yhteistyötä niin suomalaisten kuin ulkomaalaistenkin järjestöjen kanssa.

5§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi sille jätetyn hakemuksen perusteella. Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhe-, nuoriso-, kasvatti-, kannatus- ja kunniajäsenet sekä kunniapuheenjohtaja.

VARSINAINEN JÄSEN

Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on kiinnostunut yhdistyksen edustamista koiraroduista ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaisella jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

PERHEJÄSEN

Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka asuu vakituisesti samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. Perhejäsenelle ei erikseen lähetetä yhdistyksen julkaisuja. Perhejäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

NUORISOJÄSEN

Nuorisojäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on alle 18-vuotias ja täyttää muuten samat ehdot kuin varsinainen jäsen. Yli 15-vuotiaalla nuorisojäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

KASVATTIJÄSEN

Yhdistyksen jäsenkasvattaja voi esittää kasvattinsa uuden omistajan hyväksymistä yhdistyksen kasvattijäseneksi. Kasvattaja maksaa ensimmäisen vuoden jäsenmaksun pennunostajan puolesta kun pennunostaja liittyy ensimmäistä kertaa yhdistykseen. Ensimmäisen vuoden jälkeen kasvattijäsen siirtyy joko varsinaiseksi, perhe- tai nuorisojäseneksi ja jäsenmaksuvelvollisuus siirtyy vastaavasti hänelle itselleen. Kasvattijäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

KANNATUSJÄSEN

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

KUNNIAJÄSEN

Hallituksen esityksestä yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen toiminta-alalla erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenyyden hyväksyminen edellyttää, että yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattaa kunniajäsenyyttä. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

KUNNIAPUHEENJOHTAJA

Hallituksen esityksestä yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen hallituksen toiminnassa pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti toimineen jäsenen. Kunniapuheenjohtajuuden hyväksyminen edellyttää, että yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattaa kunniapuheenjohtajuutta. Kunniapuheenjohtajalla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

6§ Jäsenmaksu

Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksu on maksettava kuluvan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Varsinaisten jäsenten, perhe-, kasvatti- ja nuorisojäsenten vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen kokous.

Kunniajäseniltä ja -puheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

Kannatusjäsenen jäsenmaksu on vähintään yhtä suuri kuin varsinaisen jäsenen.

7§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen jätettävä kirjallinen eroilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksen nojalla, jos jäsen ei ole tammikuun loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksen nojalla myös, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamisen perusteena voidaan myös pitää sitä jos jäsen on saanut tuomion eläinsuojelurikkomuksesta tai eläinsuojelurikoksesta tai saanut Suomen Kennelliiton kurinpitolautakunnalta sanktioita.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä, kun hallituksesta vähintään kolme neljäsosaa (3/4) on erottamisen kannalla. Mikäli jäsen on erotettu muusta syystä kuin siksi, että hän on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta, on hallituksen viipymättä annettava erottamisesta kirjallisesti tieto erotetulle. Erotettu jäsen voi valittaa hallituksen erottamispäätöksestä ja saattaa sen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, yhdistyksen hallitukselle sitä tarkoittavan kirjelmän. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Jäsen joka on hallitukseen tai muuhun luottamustehtävään valittu, on ilmoitettava erostaan kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta ennen eroamistaan.

Jäsenellä, joka eroaa tai joka erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä jäsenmaksua palauteta.

8§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjepostina tai sähköisesti kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen lehdessä. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle. Tällöin asia lisätään käsiteltäväksi seuraavassa sellaisessa kokouksessa, jonka kokouskutsua ei ole vielä lähetetty.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa.

Lisäksi pidetään ylimääräinen kokous, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta on voimassa samat säännöt kuin 8§ on määrätty varsinaisen kokouksen koollekutsumisesta.

Asioista, joita ei ole kokouskutsun yhteydessä mainittu, voidaan keskustella, mutta ei päättää.

9§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valtakirjojen tarkastus
 2. Kokouksen avaus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Käsitellään hallituksen edellisen vuoden toimintakertomus
 7. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valtakirjojen tarkastus
 2. Kokouksen avaus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle. Jos hallituksen puheenjohtajaksi on edellisessä kohdassa valittu ei-erovuorossa oleva hallituksen varsinainen jäsen, tulee myös tämän tilalle valittavaksi uusi varsinainen jäsen samoin kuin erovuoroisten.
 10. Valitaan hallituksen kaksi (2) varajäsentä.
 11. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.
 12. Valitaan edustaja kenneljärjestöjen kokouksiin
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Muut esille tulevat asiat
 15. Kokouksen päättäminen

10§ Äänestyskäytäntö yhdistyksen kokouksissa

Mikäli säännöissä ei ole toisin määrätty, ratkaistaan asiakysymykset yhdistyksen kokouksissa ja hallituksen kokouksissa avoimella äänestyksellä, yksinkertaisella enemmistöllä. Henkilövaaleissa sekä asiakysymyksissä, joista yksikin äänestettäessä läsnäoleva jäsen vaatii suljettua äänestystapaa, suoritetaan suljettu äänestys. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänioikeuttaan jäsen voi käyttää joko itse läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on oltava yhdistyksen äänioikeutettu jäsen ja hän voi kokouksessa käyttää oman äänensä lisäksi korkeintaan yhden (1) äänen.

11§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kahden syyskokouksen välinen aika. Puheenjohtaja sekä varajäsenet valitaan kerrallaan yhdeksi toimikaudeksi ja hallituksen varsinaiset jäsenet kahdeksi toimikaudeksi. Kolme (3) varsinaista jäsentä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla määrätään hallituksen erovuoroiset jäsenet arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. Hallituksen varajäsenet käyttävät varsinaisen jäsenen äänioikeutta tämän ollessa estyneenä tai jos tämä eroaa kesken toimikauden.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan kutsua myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia, joihin nimeää vetäjän, ja joiden jäseniksi voidaan kutsua myös asiantuntijoita jäsenistön ulkopuolelta. Toimikuntien on noudatettava yhdistyksen kokousten ja hallituksen niille antamia ohjeita.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on kokouksessa läsnä. Ellei näissä säännöissä muuta mainita, ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

12§ Yhdistyksen hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja niiden antamia ohjeita noudattaen:

 • Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 • Edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita, tehdä sitoumuksia sen puolesta
 • Päättää jäsenyyksistä, eli uusien jäsenten hyväksymisestä ja yhdistyksen jäsenten erottamisista siten kuin 5§ ja 7§:ssä on säädetty
 • Pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa tai valita joku yhdistyksen jäsenistä pitämään jäsenluetteloa
 • Kutsua jäsenet yhdistyksen kokouksiin
 • Valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat
 • Sekä panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
 • Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseksi
 • Nimetä vuosittain tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

14§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi. Yhdistyksellä on yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä yhdeksi tilikaudeksi kerrallaan. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

15§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Muutosehdotukset on julkaistava kokouskutsussa, ja hallituksen on ne lausunnollaan varustettuna esitettävä kokoukselle.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista ainakin toisen on oltava yhdistyksen varsinainen kokous. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

16§ Yhdistyslaki

Muutoin noudatetaan yhdistyslainsäädännön määräyksiä.


Yhdistyksen Y-tunnus: 3056084-2