Parkano RN 31.1.2016

Tuomari: Maija Mäkinen

 

Perunkarvatonkoira pieni

Urokset, valioluokka

  • Bay’s Bushyfur Challi Nawikuna / ERI1, SA, PU1, ROP
    (13p = 5p ERI SA + 7p ROP + 1p/voitettu)
  • Cachin Guerrero Awkileira / ERI2, SA, PU2
    (9p  = 5p ERI SA + 4p PU2)

Tulokset & korjaukset:
Henni Reunanen / henni.reunanen@sukaro.net